Chennai
 
  C-DAC
"TIDEL Park", 8th Floor,
'D' Block (North & South), No.4, Rajiv Gandhi Salai, Taramani
Chennai - 600 113
Phones: +91-44-22542226/27
Fax: +91-44-22542294